REGULAMIN KONKURSU "WIELKI FINAŁ” | Agencja zatrudnienia ABC Work — Praca za granicą

REGULAMIN KONKURSU „WIELKI FINAŁ”

REGULAMIN KONKURSU „MECZ O WSZYSTKO”
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Konkursu „WIELKI FINAŁ”, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na spełnienie warunków zadania konkursowego.
2. Organizatorem Konkursu jest ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS:0000573024.
3. Celem Konkursu jest:
a. popularyzacja przedsiębiorstwa ABC Work Sp. z o.o. Sp. K.;
b. aktywizacja adresatów konkursu,
4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
5. Konkurs składa się z jednego etapu.
6. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 
§2 PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu uczestnictwa w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a. polubić i udostępnić publicznie post Organizatora Konkursu,
b. w komentarzu pod postem Organizatora napisać, jaki będzie wynik finałowego meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018,
c. w komentarzu pod postem Organizatora napisać, w jakim zawodzie Uczestnik pracuje lub poszukuje pracy.
2. Termin udzielania odpowiedzi konkursowych upływa dnia 15 lipca 2018r. o godzinie 17:00.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie oryginalne wypowiedzi, które są dziełem uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność za złamanie autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich ponosi Uczestnik Konkursu.
4. Przesłanie odpowiedzi, o których mowa w pkt. 1 powyżej oznacza udzielenie przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie,
b. publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
c. zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
d. wprowadzanie do obrotu,
e. wprowadzanie do pamięci komputera,
f. nagrywanie na nośniki elektroniczne,
g. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
h. wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).
 
§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru osób, które zostaną nagrodzone, Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursową czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. W podejmowanych decyzjach Komisja będzie kierowała się kryterium szybkości udzielenia oraz prawidłowości udzielonej odpowiedzi.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody:
a. Nagrodę główną w postaci: 1 z 12 kufli kibica z logo firmy – przewidzianych jest 12 nagród głównych.
4. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody otrzymanej w Konkursie na inną nagrodę jak i na ekwiwalent pieniężny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 16.07.2018 r poprzez publikację na profilu Facebook Organizatora.
7. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali jedną z nagród, zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i otrzymaniu nagrody w formie wiadomości przekazanej za pośrednictwem Facebook. Razem z wyżej wymienioną wiadomością wybrany Uczestnik otrzyma formularz, który uzupełni swoimi danymi osobowymi wskazanymi w formularzu i niezbędnymi do odbioru nagrody wysyłając go następnie na adres e-mail Organizatora.
8. Organizator Konkursu zastrzega, iż w razie braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub w przypadku braku przesłania uzupełnionego formularza, o którym mowa w pkt. 7 powyżej. nagroda ulega przepadkowi.
 
§4 REKLAMACJE
1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z prowadzeniem akcji poprzez opisanie swoich uwag w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres mailowy ABC Work Sp. z.o.o. Sp. k., lub w formie papierowej na adres korespondencyjny ABC Work Sp. z.o.o. Sp. k.,
2. Staramy się działać jak najszybciej dlatego reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez ABC Work Sp. z.o.o. Sp. k. uwag Uczestnika.
3. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.
 
§5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w wyniku udziału w Konkursie jest ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS:0000573024.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane w celu:
a. kontaktu z Tobą w celu wręczenia Ci nagrody na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. Twoje dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, firmom prawniczym, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą oraz na rzecz potencjalnych pracodawców czy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące zamieszkania.
5. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
6. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia wręczania nagród w Konkursie, a po tym czasie:
a. aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody
b. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu.
7. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
c. do usunięcia danych
d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. do przenoszenia danych;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
9. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://abcwork.eu/polityka-prywatnosci/
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu.
 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest wykonywanie obowiązków związanych z Konkursem oraz cele informacyjno-marketingowe Organizatora.
4. Podając swoje dane osobowe na karcie konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora, w tym na upublicznienie imion i nazwisk Uczestników.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
 • asystent-ce
 • ckz
 • corona-nieruchomosci
 • jober
 • jooble
 • mpc-przemysl
 • rt-tax
 • sigma
 • student-travel
 • twoj-tekst
 • zdz
 • zsku-rzeszow
 • szkolpol
 • osk piotr lublin
 • szkoła orent
 • logo towarzystwa biznesowe
 • next_jobs